ගංවතුර කැමරා

 • F1 – Outdoor 1080P Wi-Fi Floodlight Camera

  F1 - එළිමහන් 1080P Wi-Fi Floodlight කැමරාව

  ◆ FHD 1080P
  ◆ චලන හඳුනාගැනීම
  ◆ ද්වි-මාර්ග ශ්‍රව්‍ය
  ◆ චලිතය සමඟ ආලෝකය සම්බන්ධ කිරීම
  ◆ එලාම් සයිරන්
  ◆ IP65 ජල ආරක්ෂිත
  ◆ Amazon Alexa සහ Google Assistant සමඟ අනුකූල වේ

සම්බන්ධ කරන්න

දැන් විමසන්න